THOR - TIROS
1 version - 1 decoration


Thor launcher
for NASA Tiros satellite,
April 1st 1960

(1/48 Scale)